logo wit

Werkgroep ColoProctologie

Colorectale studies

De Colopec-trial

Adjuvante hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij patiënten met een colon carcinoom met hoog risico op peritonitis carcinomatosa; de multicenter gerandomiseerde COLOPEC-studie

Achtergrond

Wanneer colorectaal carcinoom recidiveert, betreft dit in 25-35% van de gevallen het peritoneum. Peritonitis carcinomatosa (PC) is vaak moeilijk te detecteren. Hierdoor wordt de diagnose veelal pas in een laat (symptomatisch) stadium gesteld. De prognose is dan slecht en de behandelingsmogelijkheden beperkt. Dit tezamen maakt dat er meer aandacht is gekomen voor adjuvante behandeling met HIPEC om het risico op het ontstaan van PC te verkleinen.

Doel

In de COLOPEC studie wordt de effectiviteit van adjuvante HIPEC in het reduceren van het ontstaan van PC onderzocht bij patiënten met een hoog risico hierop.

Opzet

In aanmerking komen patiënten met een T4 of geperforeerd coloncarcinoom. Er mag geen sprake zijn van afstandsmetastasen. In totaal zullen 176 patiënten die een curatieve resectie ondergaan, worden gerandomiseerd tussen óf adjuvante HIPEC gevolgd door standaard adjuvante systemische chemotherapie óf alleen systemische chemotherapie. De adjuvante HIPEC (30 min, oxaliplatine) zal simultaan met of kort na de primaire resectie plaatsvinden. Het primaire eindpunt van de studie is het 18 maanden peritoneaal recidief-vrije interval. Indien na 18 maanden CT-scan en CEA waarde niet afwijkend zijn, wordt aanvullend een 'second look'-laparoscopie uitgevoerd. De hypothese is dat adjuvante HIPEC het absolute risico op PC in deze patiëntgroep van 25% reduceert tot 10%. De verwachting is bovendien dat dit effect zichtbaar wordt in de 5-jaars overleving.

In de praktijk

Deze studie is per 1 april 2015 van start gegaan in de negen Nederlandse HIPEC-centra. Overige ziekenhuizen kunnen bijdragen aan de studie door patiënten met een T4 of geperforeerd coloncarcinoom te verwijzen naar een van de HIPEC centra. Patiënten kunnen zowel voor als na de resectie van de primaire tumor verwezen worden. Indien gewenst vindt de follow-up in het verwijzende centrum plaats, met uitzondering van de diagnostische laparoscopie na 18 maanden.

Studie-populatie

Patiënten met colon carcinoom en een van de volgende risicofactoren voor peritonitis carcinomatosa komen in aanmerking voor deze studie:
 1. T4N0-2M0 stadium (T4 is ofwel een overduidelijke klinische T4 gebaseerd op de CT scan of peroperatieve bevindingen, ofwel een pathologische T4).
 2. Geperforeerde tumor (N0-2M0)

Inclusiecriteria

 1. Leeftijd tussen 18 en 75 jaar
 2. Intentie tot behandeling met de standaard adjuvante systemische chemotherapie
 3. Adequate klinische conditie om simultaan of gestadieerde HIPEC te ondergaan tot maximaal 8 weken na de primaire resectie. .
 4. Leukocytenaantal van minimaal 3000/mm3, trombocyten aantal van ten minste 100.000/mm3
 5. Geen verhoogde bloedingsneiging of stollingsstoornissen
 6. Normaal kreatinine of kreatinineklaring van ten minste 50 ml/min

Exclusiecriteria

 1. Postoperatieve complicaties die interfereren met adjuvant HIPEC binnen 8 weeks (zoals persisterende intraabdominale abscessen, significante fasciedehiscentie of fistelvorming)
 2. Lever- en/of longmetastasen
 3. Pathologische T4N0 met microsatelliet instabiliteit
 4. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven
 5. Instabiele of ongecompenseerde respiratoire of cardiale ziekte
 6. Ernstige actieve infecties
 7. Gelijktijdig gebruik van andere chemotherapie
 8. Overgevoeligheid voor fluorouracil, foline zuur of oxaliplatin
 9. Stomatitis, ulceratie in mond of de tractus gastrointestinale.
 10. Ernstige diarree
 11. Ernstige lever of nierfunctiestoornissen
 12. Plasma bilirubine concentraties groter dan 85 μmol/l.
 13. Pernicieuze anemie of andere anemieen door vitamin B12 deficientie
 14. Perifere sensore neuropathie met functionele beperkingen

Wilt u een patiënt verwijzen voor de COLOPEC trial, dan kunt u contact opnemen met één van de negen HIPEC centra of:

Lotje Klaver
Arts onderzoeker chirurgie, trialcoördinator
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
c.e.klaver@amc.nl
Tel: 020-5662971

Dr. P. J. Tanis
Colorectaal chirurg
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
P.J.Tanis@amc.nl
Tel: 020-5662660

Meer informatie over de trial is te vinden op www.colopec.nl.